Інклюзія

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#Text

https://drive.google.com/file/d/1jEbwufmovM0-mGKKQHiFSPMP6dOJo5ii/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ySSpkCTdBDRQYD2La06CdH-ob23JekhH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1y1eIzVpKMNx9Gjw6qgLvsCjuZGD85Y_X/view?usp=sharing

ОНОВЛЕНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ